Privacy & cookie policy

MvdS Fotografie, gevestigd aan Laan van het Surrealisme 24

3059RC

Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Laan van het Surrealisme 24

3059RC

Rotterdam

+31 6 6 737 108

Persoonsgegevens die wij verwerken

MvdS Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@mvdsfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MvdS Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– MvdS Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MvdS Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bedrijfsmatige documenten, zoals de administratie en facturen voor de omzetbelasting, moeten minimaal zeven jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MvdS Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MvdS Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MvdS Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@mvdsfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MvdS Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MvdS Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via monique@mvdsfotografie.nl

Algemene voorwaarden MvdS Fotografie

E-mail: monique@mvdsfotografie.nl
Website: https://www.mvdsfotografie.nl

versie: Oktober 2022

Gegevens fotograaf

 • Website: www.mvdsfotografie.nl / www.mvdsuitvaartfotografie.nl
 • Telefoon: +31 (0)6 46 737 108
 • E-mail: monique@mvdsfotografie.nl
 • KVK: 86140736
 • BTW: NL004197443B27

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Monique van der Steen, handelend onder de naam: MvdS Fotografie en MvdS Uitvaartfotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot of reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van MvdS Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Alle gemaakte afspraken zal ik in de offerte bevestigen.

Nadat per e-mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per e-mail van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal afgesproken uren kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het aantal afgesproken uren kan niet worden verminderd. Als het aantal afgesproken uren na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer aantal gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van MvdS Fotografie kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met MvdS Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Met het ondertekenen van een overeenkomst van MvdS Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van MvdS Fotografie.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Locaties

Voor alle fotografie zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Monique denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. !Let erop om een alternatief te zoeken bij slecht weer, als u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken!

 • Als een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Klant is ook verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in .jpg, worden binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

De beeldselectie van de fotoshoot wordt door MvdS Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Monique bepaald. Alle foto’s worden bewerkt op een gekalibreerd scherm voor maximale (afdruk)kwaliteit, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW-bestanden op de voor MvdS Fotografie typerende wijze van bewerken.

Foto’s voor een album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hiervoor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. De ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd. Als er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn, kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de fotoshoot spontaan kunnen worden gemaakt. MvdS Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden binnen twee weken na de opdracht geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor evenementen: Alle bewerkte foto’s worden binnen 24 uur -na afloop van het evenement- geleverd.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.

Klanten mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. De foto’s mogen op social media gedeeld worden. Als men wil verwijzen dan graag mijn naam en website.
Foto’s gemaakt door Monique van der Steen (www.mvdsfotografie.nl)

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Monique van der Steen (www.mvdsfotografie.nl)
.

De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg, tenzij anders overeengekomen.
Foto’s gemaakt door Monique van der Steen (www.mvdsfotografie.nl)

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

Auteursrecht foto’s 

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op het internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Als men wil verwijzen dan graag naar mijn site. Foto’s gemaakt door Monique van der Steen (www.mvdsfotografie.nl)


Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de afgesproken opdracht. (mits anders overeengekomen) Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd-shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door MvdS Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. MvdS Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso door MvdS Fotografie bewaard, maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is MvdS Fotografie niet aansprakelijk.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter biedt dit geen garantie.

Schade aan producten dient binnen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen

Voor particulieren:
Betaling via Ideal na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen

MvdS Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

MvdS Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen wijze.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren

Als er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de opdracht, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) MvdS Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter MvdS Fotografie beschikt over een netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant al voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.
3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vindt en de foto’s door Monique gemaakt worden.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant al aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Als men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder -maar niet beperkt tot- het verliezen of falen van camera(‘s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden.
Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product bestelt kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op (maar niet beperkt tot) blog, website, portfolio, tentoonstelling of reclamemateriaal. Indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogeld.

Aanvullende informatie

De reiskosten zijn inclusief tot 50 km

Disclaimer

MvdS Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. MvdS Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door MvdS Fotografie.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan MvdS Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Scroll naar boven